หน้าหลัก->
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ลืมรหัสผ่านจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (e-Mail)

ชื่ออีเมล์ของผู้ติดต่อ เช่น yuttachai@cdd.go.th

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail)
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กรมการพัฒนาชุมชน ได้พัฒนาขึ้นใหม่ให้สะดวกกับการใช้งานในสถานการณ์ปัจจุบัน สำหรับผู้ที่เคยสมัครแล้วจำชื่ออีเมล์ไม่ได้ขอให้สมัครใหม่ หากจำอีเมล์ได้แต่ลืมรหัสผ่าน สามารถตรวจสอบได้ที่http://mail.cdd.go.th โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ระบบจะตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานให้ สำหรับท่านที่ต้องการสมัครใหม่ ให้คลิกที่ "ยื่นขอเพิ่มผู้ใช้งาน" กรอกรายละเอียด ระบบจะทำการ Activate e-Mail และสามารถใช้งาน e-Mail ได้หลังจากระบบให้สิทธิแล้ว
ค้นหาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail)

ชื่อของผู้ร้องขอ

นามสกุลของผู้ร้องขอ

ชื่อหน่วยงาน/สังกัดของผู้ร้องขอ

@

ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กเท่านั้น ควรเป็นชื่อหรือนามสุกุล เช่น yuttachai.k


สถานะของผู้สมัครจดหมายหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail)